LeBron James biking through Miami.

LeBron James biking through Miami.